Ekonomi

Sort By: Nama
 Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak
,
iwan.rahmat [at] yahoo.com
Abdul Karib, SE, MS
abdulkarib [at] gmail.com
Abdul Khaliq
khaliq_adr [at] yahoo.com
Adrimas Prof. Dr.
adyulius [at] yahoo.com
Alfitman, SE., M.Sc
,
alfit_man [at] yahoo.com
Asmi Abbas
,
abbas_asmi2009 [at] yahoo.com
Eddy R Rasyid, Prof.Dr.  MCom(Hons), Akt
,
errasyid@yahoo.com
Efa Yonnedi, Ph.D., Ak
,
yonnedi@fekon.unand.ac.id
Elvira Luthan Dr.MSi.SE.AK.
,
virasmi@yahoo.com